Privacybeleid

3D CONFIG geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben om onze diensten aan te bieden (en te verbeteren) en gaan we zeer zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 3D CONFIG. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/04/2018. Met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webhosting

We gebruiken webhostingdiensten van SiteGround. SiteGround verwerkt persoonlijke gegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. SiteGround heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround is verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst.

Emails

We versturen onze transactie e-mails via Sparkpost. Sparkpost zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Sparkpost behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor de verdere verbetering van de diensten en om informatie te delen met derden in deze context.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken je gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen – anders dan op uw verzoek – zullen wij u expliciet om toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal vertrouwelijk op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonsgegeven.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan 3D CONFIG op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Als u dit aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek om te worden vergeten. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel of tot documenten die we in verband met je opdracht hebben geproduceerd.

Uw rechten

Op basis van de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen we kopieën en afschriften van uw gegevens in principe alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u om u te identificeren. We houden gegevens bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.
U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inspectie

U hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met het e-mailadres dat bij ons bekend is, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, aan te passen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die naar u kunnen worden herleid, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de service in een dergelijk geval niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 3D CONFIG. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën en/of afschriften verstrekken van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en vervolgens de verwerking definitief staken.
U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier waarop dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

3D CONFIG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. 3D CONFIG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Cookies van derden

Als software van derden gebruik maakt van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.